PIG-PIB przypomina przedsiębiorcom eksploatującym złoża kopalin o obowiązku corocznego sporządzenia informacji o zmianach zasobów złóż kopalin.

Aby złożyć deklarację należy wypełnić formularze: Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4 i przesłać je na adres państwowej służby geologicznej:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Program Geologia Złożowa i Gospodarcza
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

DO 15 MARCA 2018 r.

W celu ułatwienia sporządzania ewidencji, PIG-PIB publikuje na stronie internetowej pakiet ważnych informacji dla użytkowników złóż oraz wzory formularzy do wypełnienia. Na stronie tej znajdują się między innymi pliki do pobrania w formacie pdf – formularze Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4 wraz z objaśnieniami.

Ponadto można tam znaleźć obowiązujące przepisy prawne z zakresu geologii i górnictwa, w szczególności dotyczące ewidencji zasobów złóż kopalin:

  • ustawę Prawo geologiczne i górnicze,
  • rozporządzenie dotyczące zasad sporządzania operatu ewidencyjnego,
  • wzory informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny.

Można znaleźć również instrukcję, jak sprawdzić aktualny stan zasobów złoża w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS.

Od momentu wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy Prawo geologiczne i górnicze powstał obowiązek przesyłania wyżej wymienionych formularzy także do właściwego organu koncesyjnego.

Obowiązek prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin wynika z art. 101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126 j.t.) oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz.U. Nr 262, poz. 1568).

Zebrane od użytkowników złóż dane zostaną wykorzystane do sporządzenia „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce”. Opracowanie to wydawane jest co roku przez państwową służbę geologiczną, a finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: http://www.pgi.gov.pl / fot. Istock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij