"Wprowadzenie nowego Prawa wodnego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków wobec Unii Europejskiej"

„Wprowadzenie nowego Prawa wodnego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków wobec Unii Europejskiej oraz zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodami i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego” – podkreśla minister środowiska prof. Jan Szyszko.

W przypadku nieprzyjęcia nowego Prawa wodnego, Polska nie mogłaby uruchomić środków z Unii Europejskiej, które przeznaczone są na gospodarkę wodną oraz regionalne programy operacyjne. Kwota, o jakiej mowa to około 15 mld zł. Co więcej, nowe Prawo wodne, ma się przyczynić do lepszego zarządzania zasobami wodnymi, a także bardziej racjonalnego wydatkowania funduszy publicznych.

Nowe Prawo wodne stanowi też element, który umożliwi dokończenie inwestycji będących gwarantem podniesienia bezpieczeństwa powodziowego. Dotyczy to takich obiektów jak np. zbiornik Świnna Poręba, który ma znaczenie dla ochrony Krakowa przed powodzią. „Zbiornik retencyjny Świnna Poręba na rzece Skawie jest zupełnie gotowy” – powiedział wiceminister Mariusz Gajda.
Dokończenie kluczowych przedsięwzięć, jak: stopień w Malczycach, czy  zbiornik Racibórz, ma strategiczne znaczenie dla gospodarki wodnej naszego kraju. Prawo wodne, daje możliwość kompleksowego sfinansowania i sfinalizowania tego typu realizacji.

Na mocy przyjętego prawa, powstanie nowa struktura organizacyjna, której zadaniem będzie gospodarowanie zasobami wodnymi – Wody Polskie. Ponadto, Prawo wodne reguluje zasady udostępniania składników Skarbu Państwa, które związane są z zarządzaniem i gospodarowaniem wodami, a także zasady podnoszenia opłat za usługi wodne. Powołanie nowego organu, którego zadaniem będzie regulacja ryku wody oraz zabezpieczenie interesu konsumentów, ma przyczynić się do tego, by Polacy nie musieli obawiać się podwyżek cen wody.
Co więcej, przyjęte przepisy nowego Prawa wodnego umożliwiają obniżenie maksymalnej stawki opłaty z 4,23 zł do 0,70 zł za m3. Stawki będą szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, ale nie są przewidziane skokowe podwyżki opłat za pobór wody dla mieszkańców. Pozostaną one na niezmienionym poziomie do 2020 r., Jeżeli zajdzie taka konieczność to będą one wzrastały stopniowo, po wykonaniu analiz społeczno- ekonomicznych. Dostawca wody nie musi sprzedawać jej po maksymalnych stawkach przewidzianych w rozporządzeniu. Nowe Prawo wprowadza jedynie opłatę stałą w celu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych.

Nowe opłaty będą obejmowały sektory energetyki oraz hodowli ryb, a ich wysokość została ustalona w porozumieniu z tymi branżami, na możliwie najniższym poziomie. Przemysł będzie płacił za wodę tyle samo, ile płacił w 2016 roku, z gwarancją niezmienności cen do 2018 roku.
W przypadku gospodarstw rolnych, bezterminowo bezpłatne będzie do 5 000 litrów wody dziennie, w średnim przeliczeniu rocznym. W odniesieniu do przedsiębiorstw, które prowadzą intensywną produkcję rolną, w przypadku pobierania wód podziemnych na potrzeby produkcji, ponosić będą koszty w wysokości 15 groszy za każde 1 000 litów wody pobranej za pomocą pomp.

Termin wejścia w życie nowego Prawa wodnego to 1 stycznia 2018 rok, co pozwoli na skorzystanie z dofinansowania unijnego oraz uniknięcie ewentualnych sankcji.


Źródło: https://www.mos.gov.p
Fot.: Thinkstock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij