W jesienny dzień 11 października 2019 r. w kościele św. Franciszka z Asyżu w Kielcach, a następnie na cmentarzu w Cedzynie pożegnaliśmy przyjaciela, kolegę, założyciela i długoletniego Prezesa Polskiego Związku Producentów Kruszyw – Aleksandra Kabzińskiego. W pogrzebie oprócz rodziny i przyjaciół uczestniczyło duże grono współpracowników, górników i przedsiębiorców związanych z branżą kruszyw i górnictwem, pracowników jednostek, firm i stowarzyszeń współpracujących oraz mieszkańców Kielc i ziemi sandomierskiej.

Aleksander Kabziński zmarł 4.10.2019 r. Dla wielu osób, które go znały, był fachowcem, autorytetem i mentorem z zakresu górnictwa odkrywkowego, w tym szczególnie branży kruszywowej, dla dość szerokiego grona – przyjacielem i kolegą, a dla najbliższych – kochającym mężem, ojcem i dziadkiem. Pomimo długiej, bardzo ciężkiej i wyniszczającej choroby do końca swoich dni utrzymywał bliskie relacje i czynnie uczestniczył jako prezes w pracach PZPK, biorąc udział w bieżącej działalności, opracowaniu planów, perspektyw i zamierzeń działalności związku na przyszłość.

Aleksander Mikołaj Kabziński urodził się w rodzinie rzemieślniczej w 1945 r. w Rozprzy k. Piotrkowa Trybunalskiego. Po ukończeniu liceum w Piotrkowie Trybunalskim, pomimo raczej humanistycznych zdolności, wybrał studia na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie. Przyczynami takiego wyboru były odkrycie w tym czasie bardzo dużych złóż węgla brunatnego w pobliżu Bełchatowa, jak również ambicja do podejmowania się trudnych i ważnych zadań, co przejawiało się także w jego późniejszej pracy. Studia ukończył w 1969 r. z wynikiem bardzo dobrym i następnie rozpoczął pracę w kieleckich kopalniach kamienia i kruszyw, awansując kolejno od stanowiska nadgórnika do dyrektora ds. technicznych w Kopalni Kwarcytu w Wiśniówce. W latach 1980-1990 przebywał na budowach eksportowych w Libii, będąc m.in. kierownikiem Ruchu Zakładów Górniczych Dromex w całej Libii. Tam poznał nowoczesne technologie, maszyny i urządzenia górnicze oraz drogowe czołowych światowych firm, a także systemy organizacji, zarządzania i nadzoru robót górniczych i budowlanych. Doświadczenia te starał się wykorzystać w późniejszej pracy w Polsce. Po powrocie do kraju w 1990 r. pracował w Kopalni Kwarcytu i Dolomitu w Wiśniówce, gdzie został wybrany na stanowisko dyrektora.

W 1993 r. wraz z grupą kolegów z branży kruszyw założył PZPK (początkowa nazwa: Związek Pracodawców Górnictwa i Przetwórstwa Surowców Mineralnych), któremu od początku do ostatnich dni życia przewodniczył (26 lat). Był to okres trudny dla kopalń ze względu na bardzo małe zapotrzebowanie na kruszywa (1992 r. – ok. 70 mln ton, w tym kilka mln ton przeznaczonych na eksport), niskie ceny, zatory płatnicze przy równocześnie dużym zatrudnieniu. Kierując związkiem, w pewnym sensie na zasadzie korporacyjnym, szczególnie zajmował się trudnymi dla branży problemami prawnymi (PGG), organizacyjnymi i technicznymi. Początkowo pomagał w reorganizacji branży kruszyw i jej prywatyzacji kapitałowej oraz pracowniczej. Następnie doradzał w unowocześnieniu techniki i technologii wydobycia i produkcji kruszyw, zwłaszcza urabiania MW i wprowadzania nowoczesnych MW, zastosowania mobilnych zestawów technologicznych itd. W związku z szybkim rozwojem branży i ze wzrostem potencjału produkcyjnego jego szczególnym zainteresowaniem cieszyły się analizy i prognozy zapotrzebowania na kruszywa, co powinno się przyczyniać do optymalizacji produkcji kruszyw w zakładach górniczych. Nie znosił bylejakości, np. w odniesieniu do jakości kruszyw i ich produkcji. Z jego inicjatywy i przy dużym zaangażowaniu PZPK corocznie przyznawał wyróżniającym się firmom certyfikat Branżowy Znak Jakości – Solidne Kruszywa. Zwalczał nielegalną eksploatację złóż. Opracowywał poradniki dla producentów kruszyw z przykładami dobrych praktyk. Uczestniczył w posiedzeniach niezliczonych komisji i podkomisji sejmowych, resortowych, górniczych (WUG, OUG), branżowych, regionalnych, uczelnianych, był członkiem rad naukowych i kolegiów redakcyjnych kilku czasopism branżowych (w tym również magazynu „Kruszywa”) i naukowo-technicznych. Współorganizował konferencje, sympozja i zjazdy dotyczące problematyki kruszyw i górnictwa odkrywkowego, w których brał aktywny udział. Współpracował z Europejskim Związkiem Producentów Kruszyw (UEPG).

W pracy jego mottem było „być użytecznym (dla narodu) oraz pracować w celu, a nie przeciw”, co przy dużej liczbie producentów kruszyw (ok. 2000), często konkurujących na rynku, nie było sprawą łatwą. Systematycznie i z uporem starał się o należną pozycję branży kruszywowej w przemyśle wydobywczym w Polsce oraz o zajęcie przez ten przemysł odpowiedniego, ważnego miejsca w gospodarce.

Był pod wrażaniem działalności i twórczości dwóch osobowości: Stanisława Staszica i Wojciecha Młynarskiego. Z okazji 200-lecia powołania w Kielcach przez S. Staszica Akademii Górniczej w 2016 r. zorganizował wspólnie z Kieleckim Towarzystwem Naukowym dużą konferencję naukową pt. „200 lat górnictwa państwowego w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.

Aleksander Kabziński miał również szerokie zainteresowania pozazawodowe i społeczne. Działał w automobilklubie kieleckim, gdzie początkowo startował jako zawodnik. Interesował się malarstwem, w tym szczególnie niderlandzkim malarzem z XVII w. Janem Vermeerem, gromadząc kopie jego obrazów.

Prezes Aleksander Kabziński swoją obecnością, cechami charakteru, inicjatywą i aktywną postawą często stawał się inicjatorem i przewodnikiem ustalającym kierunek dalszych prac, wskazując równocześnie ich znaczenie.

Odszedł od nas na zawsze Przyjaciel i Kolega, dobry człowiek, którego pasjami były pracowitość, duża wiedza i życzliwość dla ludzi.

Będzie nam go bardzo brakowało i trudno będzie go zastąpić.

fot. archiwum PZPK

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij