Gospodarka w czasie pandemii, GDDKiA oceni rzetelnych wykonawców, dodatkowe środki na ,,Program budowy dróg krajowych", nabór wniosków FDS na 2021 r. latem, inwestycje na Podtatrzu

GDDKIA OCENI RZETELNYCH WYKONAWCÓW

fot. Istock

GDDKiA chce wprowadzić system certyfikacji promujący rzetelnych wykonawców, uwzględniający m.in. kwestię prawidłowości i terminowości rozliczeń. Dzięki temu powinien zostać rozwiązany problem nadmiernie rozbudowanej biurokracji procedur przetargowych, a jednocześnie będzie to czynnik ułatwiający wykonawcom, w szczególności tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dostęp do zamówień publicznych.

Pomysł opiera się na dwóch certyfikatach. Pierwszy z nich będzie dopuszczał firmę do udziału w przetargach publicznych. Miałby go wystawiać zewnętrzny i niezależny podmiot, który na bieżąco analizowałby kondycję firm budowlanych, ich sytuację finansową, kwestie kadrowe i sprzętowe oraz monitorowałby kontrakty realizowane przez nią. Obecnie firma startująca w przetargu musi składać komplet dokumentów, w których wykazuje, że nie zachodzą względem niej przesłanki wykluczenia z postępowania lub że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dla każdego postępowania potrzebny jest osobny komplet dokumentów, co jest dla wykonawców czasochłonne, kosztowne i obarczone ryzykiem popełnienia błędu.

Certyfikacja miałaby zlikwidować ten problem – certyfikat potwierdzałby brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Pozwoliłoby to na skrócenie procedury przetargowej, a jeden certyfikat mógłby zostać wykorzystywany w kilku postępowaniach.

Drugi certyfikat wykonawca otrzymywałby za rzetelną pracę i realizację kontraktów zgodnie z zapisami umownymi, wykazując się profesjonalizmem i starannością w realizacji prac. Pod uwagę byłyby brane również terminowe rozliczenia wykonawców z podwykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw.

W przypadku realizacji kontraktu niezgodnie z umową czy też konieczności rozwiązania kontraktu z winy wykonawcy inwestor mógłby skierować wniosek o ponowną weryfikację wykonawcy do jednostki certyfikującej, która po analizie mogłaby zawiesić posiadany certyfikat, nałożyć karę lub ograniczyć dostęp wykonawcy do kolejnych postępowań na określony czas.

Źródło: gddkia.gov.pl

GOSPODARKA W CZASIE PANDEMII

fot. Istock

GUS podał dane dotyczące koniunktury w przemyśle w maju br. i wpływu pandemii koronawirusa. W większości obszarów gospodarki oceny są mniej pesymistycznie niż w kwietniu br. Prognozy wciąż jednak pozostają na historycznie ujemnych poziomach. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 38,8 (w kwietniu minus 47,1). Najgorzej koniunkturę oceniają firmy mikro i małe (do 49 pracowników), najmniej pesymistycznie –przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników. Ponad 40% firm budowlanych ocenia jako poważne skutki pandemii koronawirusa i jej konsekwencje dla działalności gospodarczej. Jednocześnie ponad 37% firm ocenia je jako nieznaczne. Ponad połowa badanych firm wdrożyła lub planuje wdrożyć działania mające na celu zmniejszenie epidemii. Niemal 20% nie planuje jednak żadnych działań w tym zakresie. Mniej niż 25% pracowników sektora budowlanego doświadcza pracy zdalnej lub nieobecności w pracy. Firmy spodziewają się ponad 20-procentowego spadku zamówień na półprodukty, surowce, towary lub usługi. Ponad 40% firm doświadczyło lub spodziewa się zatorów płatniczych.

Źródło: stat.gov.pl


DODATKOWE ŚRODKI NA „PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH"

fot. Istock

21 mld zł zostanie przeznaczonych dodatkowo na „Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)". Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu budowy dróg krajowych. Przewidziano w niej dodatkowe środki, co będzie korzystne dla gospodarki wychodzącej z kryzysu wywołanego koronawirusem. Wśród inwestycji, które zyskają dodatkowe wsparcie, znajdzie się m.in. droga ekspresowa S6 – ok. 9 mld zł, w tym planowane są np. budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (31,7 km, ok. 2,2 mld zł), budowa drogi Koszalin – Słupsk (46,2 km, ok. 2,6 mld zł), budowa drogi Słupsk – Lębork (49,6 km, ok. 2,9 mld zł). Inne inwestycje, które zostaną sfinansowane z dodatkowych środków, to m.in.: droga ekspresowa S10 (ok. 2,8 mld zł), budowa drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko (więcej o 2,8 mld zł), budowa drogi S5 na odc. Sobótka (S8) – Bolków (S3; więcej o 2 mld zł), budowa drogi krajowej nr 75 odc. Brzesko – Nowy Sącz (47,7 km, więcej o 1,7 mld zł), budowa drogi S74 Przełom/Mniów – Kielce (21,3 km, więcej o 968 mln zł), budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek, odc. w. Babica (bez węzła) – Barwinek (74,9 km, więcej o 800 mln zł), budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła – w. Lubartów Północ; 23,8 km, więcej o 441 mln zł), budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. Choroszcz – Ploski – Chlebczyn (128 km, więcej o 356 mln zł). Finansowanie Programu Budowy Dróg Krajowych w 2022 r. będzie zwiększone o 6,5 mld zł, a w latach 2023-2025 o 15,2 mld zł. Środki będą pochodziły z obligacji Skarbu Państwa, kredytów zaciąganych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z refundacji z budżetu środków europejskich, a także przesunięcia z budżetu państwa części wpływów podatku akcyzowego oraz z wpływów z opłaty elektronicznej pobieranej z nowo budowanej sieci dróg szybkiego ruchu.

Źródło: premier.gov.pl


NABÓR WNIOSKÓW FDS NA 2021 R. LATEM

fot. Istock

Na przełomie lipca i sierpnia br. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021. Fundusz Dróg Samorządowych funkcjonuje od 2019 r. Został powołany ustawą z dnia 23 października 2018 r. W ramach tego mechanizmu możliwe jest wsparcie finansowania wieloletnich inwestycji dla dróg gminnych i powiatowych.

Wsparcie jest udzielane na podstawie wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego podczas naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą analizę i ocenę wniosków jest odpowiedzialny wojewoda. Może on przeprowadzać kolejne nabory aż do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań w województwie na dany rok.

Wsparcie w ramach Fundusz zaplanowano na 10 lat – od 2019 r. do 2028 r. Ma ono wynieść 36 mld zł. Dofinansowanie na zadanie gminne lub powiatowe może wynieść do 30 mln zł.

Źródło: pb.pl

INWESTYCJE NA PODTATRZU

fot. Istock

W połowie czerwca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Program ma obejmować gminy z terenu powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego – m.in.: Zakopane, Bukowinę Tatrzańską, Poronin, Kościelisko, Biały Dunajec, Nowy Targ. Jego celem jest poprawa dostępności regionu ze względu na znaczny ruch turystyczny – np. w 2018 r. Tatrzański Park Narodowy odwiedziło prawie 4 mln turystów, a natężenie na DK7 w sezonie może wynosić nawet 24 tys. pojazdów na dobę. Powinny jednak zostać zachowane walory kulturowe i środowiskowe regionu. W ramach programu wybudowane i zmodernizowane mają zostać m.in. linie kolejowe, drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne. Wśród przykładowych inwestycji wymieniane są: rewitalizacja linii 99 Chabówka – Zakopane, budowa drogi DK7 na odc. Rabka – Chyżne, budowa obwodnic w Nowym Targu, Zakopanem, Chochołowie, Czarnym Dunajcu, Jabłonce. Koordynowaniem programu zajmie się Forum Współpracy dla Podtatrza pod przewodnictwem przedstawicieli samorządu województwa małopolskiego z udziałem władz powiatowych i gminnych oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Źródło: gov.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij