Kruszywa wydanie nr 2/2019
Kruszywa wydanie nr 2/2019

W numerze m.in. modernizacja w Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych, rynek maszyn budowlanych w Polsce – prognozy, maszyny, układy technologiczne i sposoby wydobycia w polskim i światowym górnictwie odkrywkowym, dopuszczanie maszyn i urządzeń do ruchu zakładu górniczego, uboczne produkty spalania z instalacji fluidalnych jako dodatki do betonu, a także wywiad z Andrzejem Sugajskim, dyrektorem generalnym Związku Polskiego Leasingu o tym, czy leasing jest szansą na sfinansowanie maszyn i urządzeń dla przedsiębiorcy górniczego.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Nowa fabryka Keestrack, umowa na 100 km drogi w Świętokrzyskiem, poszerzenie A2 w Łódzkiem, kolejne spotkanie rady ekspertów GDDKiA, „Wspólnie dla regionu” – program grantowy fundacji Lafarge, Europejski Fundusz Leasingowy nagrodzony

Z wizytą w ...

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Modernizacja zakrojona na szeroką skalę

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych są zaliczane do jednych z najważniejszych firm regionu świętokrzyskiego, a ich kruszywa i wapno nawozowe są znane w całej Polsce. Zakłady należące do ŚKSM posiadają spore zasoby złóż dolomitowych. W ostatnich latach firma rozpoczęła znaczącą modernizację swoich zakładów.

Wywiad

Leasing szansą na sfinansowanie maszyn i urządzeń dla przedsiębiorcy górniczego?

Na temat dynamiki branży leasingowej w Polsce i Europie, leasingu maszyn budowlanych i górniczych, a także o korzyściach dla przedsiębiorcy wynikających z leasingu maszyn i urządzeń w rozmowie z Marleną Machurą mówi Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Głosem branży

Rynek maszyn budowlanych w Polsce – prognozy

Od wielu lat trwa w Polsce boom budowlany. Ciągle są ogłaszane nowe przetargi i otwierane nowe budowy. Na tej koniunkturze korzystają również firmy oferujące maszyny. Jak przedstawiciele tej branży widzą przyszłość? Czy trend w najbliższych latach się utrzyma, czy może trzeba się przygotować na spadki produkcji?

Maszyny i urządzenia

Maszyny, układy technologiczne i sposoby wydobycia w polskim i światowym górnictwie odkrywkowym

Niezależnie od wielkości terenu kopalni odkrywkowej, jej zasobów czy położenia w Polsce lub w innej części świata prace eksploatacyjne scala kilka elementów. Wszędzie są kopaliny, które trzeba urabiać oraz ciągi technologiczne i maszyny wspomagające pracę ludzi. Przyjęte metody obróbki surowca to już kwestie bardziej indywidualne, zależne od: rodzaju kopaliny, możliwości zakładu i wymagań rynku.

Podział i charakterystyka koparek jednonaczyniowych

Koparki jednonaczyniowe stanowią jeden z najważniejszych typoszeregów maszyn stosowanych w budownictwie, inżynierii środowiska oraz górnictwie. Stąd zróżnicowane kryteria ich klasyfikacji. Ogólnie o podziale decydują: przeznaczenie, cechy konstrukcyjne mające wpływ na rodzaj użytkowania, a także rodzaj osprzętu, masa eksploatacyjna, technologia wykonywania procesów roboczych. Koparki jednonaczyniowe często stanowią składową układów technologicznych kopalni odkrywkowej oraz systemów maszynowych stosowanych w budownictwie i inżynierii środowiska jako grupa maszyn roboczych ciężkich, przeznaczonych do urabiania i ładowania odspojonego urobku na dowolne środki transportowe.

Dopuszczanie maszyn i urządzeń do ruchu zakładu górniczego

W ruchu zakładu górniczego można stosować wyłącznie takie maszyny i urządzenia oraz takie obiekty i ściany, które zostały uprzednio dopuszczone przez odpowiedni organ lub odpowiednią osobę w przewidzianym przez przepisy trybie.

Maszyny robocze ciężkie wykorzystywane w skalnym górnictwie odkrywkowym

W artykule przeprowadzono krótki przegląd podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie skalnym. Wyszczególniono maszyny i urządzenia biorące udział w procesach towarzyszących wydobyciu surowców skalnych. Omówiono zastosowanie i wykorzystanie tych maszyn i urządzeń.

Przenośniki dalekiego zasięgu – problemy z ich transportem i instalacją taśm

Projekty przenośników o długiej trasie zwykle cechują niekonwencjonalne rozwiązania i wyjątkowa precyzja montażu. Poszczególne rozwiązania długich przenośników są przykładem rozwoju technologii transportu taśmowego [1].

Efektywność przesiewania na rotacyjnym sicie stożkowym – cz. II

Praca przedstawia wyniki badań procesowych przesiewacza rotacyjnego o sicie stożkowym. Jest to maszyna przesiewająca, której sito ma kształt stożka i wykonuje ruch obrotowy wokół osi pionowej lub nieznacznie odchylonej od pionu. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje złożony ruch spiralny – zarówno w kierunku promieniowym, jak i obwodowym stożka sitowego. Jest wówczas poddawana oddziaływaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia stożka sitowego.

Technologie

Jak w dwóch krokach zmniejszyć zużycie energii w zakładzie produkcyjnym

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się znaczący postęp w obszarze związanym z efektywnością energetyczną. Jest to szczególnie widoczne w zakładach produkcyjnych, gdzie z roku na rok rośnie świadomość konieczności ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa coraz chętniej podejmują działania mające na celu redukcję jej kosztów oraz pozyskanie środków na modernizację/ ulepszenie istniejących napędów, by stały się bardziej efektywne energetycznie.

Kruszywa alternatywne

Uboczne produkty spalania z instalacji fluidalnych jako dodatki do betonu

Uboczne produkty spalania (UPS) pochodzące ze spalania węgla w kotłach fluidalnych nie znajdują jak dotąd szerszego wykorzystania. Tymczasem mogą one stanowić cenny surowiec, zarówno przy produkcji spoiw, jak i betonów. W artykule przedstawiono wyniki badań mieszanek betonowych i uzyskanych z nich betonów, które świadczą, że popioły fluidalne mogą nie tylko częściowo zastępować konwencjonalne popioły lotne, ale również pozwalają na uzyskiwanie betonów o podwyższonych klasach wytrzymałościowych (BWW). W tym drugim przypadku szczególnie interesujące rezultaty otrzymano przy zastosowaniu do mieszanek betonowych dodatków rozfrakcjonowanych popiołów fluidalnych.

Rekultywacja

Adaptacja wyrobisk po eksploatacji zwięzłych kopalin skalnych – przykłady

Tereny po zakończeniu eksploatacji odkrywkowej różnią się wielkością, rozmiarem zaistniałych przekształceń i w związku z tym zakresem ich rekultywacji, a następnie adaptacji. Niemniej jednak takie działania naprawcze są prowadzone i przekształcone tereny po rekultywacji i odpowiednio przeprowadzonej adaptacji mają większe walory użytkowe i przyrodnicze niż przed podjęciem działalności górniczej.

Prawo i zarządzanie

Prawo geologiczne i górnicze – aktualizacja, nowelizacja, nowe prawo?

Czy kluczem do sukcesu i rozwoju przedsiębiorstw wydobywczych jest kolejna zmiana prawa geologicznego i górniczego? Wielokrotnie na konferencjach, spotkaniach, sympozjach słyszy się głosy niezadowolenia branży z kształtu obecnego systemu prawnego. Ale czy rzeczywiście wprowadzanie kolejnych zmian w Ustawie z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126, ze zm., dalej jako PGG) jest właściwym rozwiązaniem?

Z życia branży

I Forum Tunelowe we Wrocławiu

23.01.2019 r. odbyło się I Polskie Forum Tunelowe. Wydarzenie przyciągnęło wielu gości zainteresowanych tematyką tunelową i jej rozwojem w naszym kraju. Do ostatniego referatu sala była pełna i uczestnicy z zainteresowaniem słuchali prelegentów oraz zadawali im pytania.

Recykling w drogownictwie

27.02 odbyła się konferencja dotycząca recyklingu w drogownictwie. Jej celem było rozpoczęcie działań związanych z uzgodnieniami z zeszłorocznej konferencji COP24 dotyczącymi drogownictwa, w tym głównie dążenia do gospodarki obiegu zamkniętego i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

32. edycja konferencji naukowej „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”

Konferencja „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” odbyła się 27-31.01.2019 r. w Polanicy-Zdroju. Była to już 32. edycja wydarzenia, na którym spotykają się wszyscy zainteresowani szeroko pojętą problematyką maszyn roboczych. Tak duży potencjał naukowy i praktyczny sprzyja transferowi wiedzy oraz realizacji nowych projektów.

„Infrastruktura Polska i Budownictwo”

20 lutego w hotelu The Westin w Warszawie z inicjatywy Executive Club odbyła się jubileuszowa X edycja konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Wydarzenie od lat przyciąga uwagę ekspertów z branży. Zwieńczeniem całodniowej konferencji była uroczysta wieczorna gala wręczenia „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, które powędrowały do wyróżniających się w branży firm.

Innowacyjne maszyny w SSAB

7 marca w Obornikach pod Poznaniem odbyła się konferencja prasowa firmy SSAB, której towarzyszyły prezentacje, seminaria oraz wycieczka z przewodnikiem po Centrum Produkcyjnym.

IV Mistrzostwa Narciarskie Braci Górniczej

1-3 marca odbyły się IV Mistrzostwa Świata Braci Górniczej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Jak co roku, wydarzenie odbyło się w Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju.

BAUMA 2019

Leasing – an opportunity for a mining entrepreneur to gain funds for machines and equipment?

Andrzej Sugajski, the Director General of the Polish Leasing Association talking with Marlena Machura about dynamics of the leasing sector in Poland and Europe, leasing of construction and mining machines as well as the benefits from leasing of machines and equipment for the entrepreneur.

Machines, technological systems and methods of mining in the Polish and global surface mining

Regardless of the size of the area of the open pit mine, its minerals and location in Poland or elsewhere in the world, exploitation works display some similar features. Minerals to be mined, process lines and machines supporting manual work are in every mine all other the world.Methods of handling raw materials are more specific and depend on: type of mineral, mining plant capacity and market requirements.

Division and characteristics of single-bucket excavators

Single-bucket excavators are one of the most important series of types of machines applied in building industry, environmental engineering and mining industry.Therefore, their classification criteria are so diverse. In general the division can be made by: intended use, design features affecting the type of occupation as well as type of attachment, operating weight, operating processes technology.Single-bucket excavators are often a part of process systems in surface mining and machinery systems applied in building industry and environmental engineering as a group of heavy engineering machines, designed for mining and loading of separated output on any transport equipment.

Heavy engineering machines applied in surface rock mining

This paper presents a brief review of basic machines and devices applied in rock mining.It describes machines and devices participating in the processes associated with rock minerals extraction.The application of these machines and devices has been described.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij