Kruszywa wydanie nr 3/2017
Kruszywa wydanie nr 3/2017

W numerze: ekonomiczna ocena doboru technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody do warunków złożowych, kruszywa z surowców odpadowych, optymalizacja układów przeróbki kruszyw z obiegiem zamkniętym nadziarna, wycena złóż kopalin skalnych według nowego standardu wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin. W wydaniu także, z życia branży: Salon Kruszyw w nowej formule, Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017, a także dodatek specjalny w języku angielskim.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Polskie firmy w przetargach na budowę nowych odcinków dróg, Steinexpo 2017, jubileusz Profesora Jerzego Malewskiego

Technologie

Ekonomiczna ocena doboru technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody do warunków złożowych

W artykule podano podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne (wydajność, koszty) wydobycia kruszyw żwirowo- -piaskowych dla wybranych, najczęściej stosowanych typów pogłębiarek i czterech różnych złóż. Dane eksploatacyjne zebrano z kopalń kruszyw w Polsce i w Niemczech.

Kruszywa z surowców odpadowych. Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych

W artykule zostanie zaprezentowany - na tle surowcowej polityki UE – sposób utylizacji odpadów komunalnych w połączeniu z odpadami mineralnymi, w efekcie, czego uzyskiwany jest rynkowy produkt. Pokazano właściwości uzyskanego materiału i możliwości stosowania.

Przemysłowe operacje drobnego mielenia surowców mineralnych

Przemysłowe operacje drobnego rozdrabniania, zwłaszcza procesy mielenia, stanowią integralną część technologicznych układów przeróbki wielu typów surowców mineralnych. W zależności od wymaganego składu ziarnowego i wielkości ziarna maksymalnego produktu końcowego proces mielenia prowadzi się w odpowiednio dobranych typach młynów.

Maszyny i urządzenia

Kabina operatora koparek jednonaczyniowych – bezpieczeństwo, ergonomia i komfort

Zapewnienie operatorowi odpowiednich warunków pracy (komfort termiczny i akustyczny), łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących oraz dostarczenie niezbędnych informacji w sposób niezaburzający koncentracji ma obecnie niebagatelne znaczenie podczas projektowania maszyn budowlanych i górniczych. Kabina jest stanowiskiem pracy operatora, w którym znajdują się urządzenia sterujące mechanizmem jazdy koparki, pracą osprzętu roboczego oraz wskaźniki ostrzegawcze i informacyjne o stanie maszyny.

Podstawowe cechy przenośników taśmowych

Przenośniki taśmowe dzięki prostej budowie, dużej niezawodności oraz względnie małemu zużyciu energii są podstawowym środkiem transportu materiałów sypkich i ziarnistych. Udoskonalony transport taśmowy wzbudził w ostatnich latach duże zainteresowanie. Oprócz górnictwa powszechnie jest stosowany w energetyce, hutnictwie oraz w innych gałęziach przemysłu.

Przesiewanie i segregacja – metody i możliwości

Eksploatacja kruszyw naturalnych wiąże się z koniecznością późniejszej segregacji pozyskanego materiału na frakcje, które warunkują użyteczność i możliwości zastosowania określonej partii urobku. Ważne jest więc, aby proces segregacji względem frakcji odbywał się w sposób wydajny oraz możliwie dokładny.

Wybrane zagadnienia napędów maszyn roboczych stosowanych w kopalniach odkrywkowych

Przedstawiono istotę oraz pojęcie napędu maszyn górniczych. Opisano układy napędowe stosowane w podstawowych maszynach i urządzeniach mobilnych wykorzystywanych w górnictwie skalnym. Szczególną uwagę poświęcono maszynom i urządzeniom znajdującym się w głównym ciągu techniczno-eksploatacyjnym charakterystycznym dla kopalni surowców skalnych.

Optymalizacja układów przeróbki kruszyw z obiegiem zamkniętym nadziarna

Systemy przeróbki kruszyw to 3-4-stadialne układy rozdrabiania i klasyfikacji o zróżnicowanych funkcjach jakościowo-ilościowych. Ostatnie stadia odpowiedzialne są za jakość produktów finalnych. Projektuje się je jako układy z obiegiem zamkniętym nadziarna. Efektywność takich systemów w procesach projektowania lub eksploatacji jest przedmiotem tego artykułu. Na przykładach obliczeniowych pokazano różnice pomiędzy układem 3- i 4-stadialnym oraz omówiono problem optymalizacji ich parametrów wg kryteriów ekonomicznych lub ilościowych.

Dolomit – jedna z ważniejszych a niedocenianych kopalin skalnych Polski

Dolomit to surowiec, który może być wykorzystywany w różnorodny sposób dzięki swoim właściwościom fizyczno-mechanicznym oraz składowi chemicznemu. Ta typowa kopalina wielosurowcowa znajduje zastosowanie jako topnik w hutnictwie, przemyśle szklarskim i materiałów ogniotrwałych oraz jako budulec w drogownictwie i budownictwie.

Rekultywacja

Określenie kosztów rekultywacji technicznej – cz. II

W niniejszym artykule omówiono rekultywację składowiska odpadów komunalnych, organizację prac, obliczenia technologiczne i kosztów rekultywacji przy równoczesnej stabilizacji składowanego materiału i uzupełnianiu składowiska masami ziemi przywożonymi spoza terenu rekultywowanego.

Prawo i administracja

Wycena złóż kopalin skalnych. Nowy standard wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin przyjęty przez PFSRM w 2016 roku w odniesieniu do nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin w latach 2014-2016

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wraz z Polskim Stowarzyszeniem Wyceny Złóż Kopalin przygotowały projekt Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej.

Z życia branży

Konferencja Kruszywa Mineralne 2017

26-28 kwietnia w Kudowie- Zdroju odbyła się już XVII edycja konferencji Kruszywa Mineralne „Surowce – Rynek – Technologie – Jakość” organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział we Wrocławiu oraz Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

XXXVI Seminarium Techniczne PSWNA, IPOEX 2017

29-31 marca w Hotelu Boss w Warszawie odbyła się XXXVI edycja Seminarium Technicznego Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, tym razem pod hasłem: „Formalne i techniczne aspekty zapewnienia jakości w budownictwie drogowym – materiały, cechy, przepisy”. 5-7 czerwca w Ustroniu odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX pt. "Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”.

Autostrada-Polska 2017 zakończona sukcesem

Mnóstwo nowoczesnych maszyn do budowy i utrzymania dróg, innowacyjne rozwiązania technologiczne i wiele ciekawych rozmów – tak w skrócie można podsumować XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, które odbyły się od 9 do 11 maja w Targach Kielce.

Salon Kruszyw w nowej formule

10 maja odbyła się coroczna debata w ramach Salonu Kruszyw pt. „Jak być lepszym w branży?”. Organizatorem spotkania był Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Stal-Hurt stawia na jakość w skandynawskim stylu!

25 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie prasowe organizowane przez dolnośląską firmę Stal- -Hurt zajmującą się produkcją materiałów eksploatacyjnych z blachy Hardox®. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli mediów oraz innych dziedzin branży budowlanej, którzy mieli możliwość bliższego poznania specyfiki działalności firmy oraz kierunków jej rozwoju.

Maszyny w Pogorzelicach

20 maja na terenie Zakładu Górniczego Kruszyw Pogorzelice 2 k. Lęborka odbyła się prezentacja maszyn budowlanych oraz pojazdów ciężarowych. Organizatorem spotkania była firma Roboty Ziemne i Usługi Budowlane Edward Skurewicz.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017

11-14 czerwca w Kościelisku odbyła się piąta już edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego, której głównym organizatorem jest Katedra Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wzięło w niej udział blisko 250 osób.

STEINEXPO 2017

Economic evaluation of the selection of technologies for the underwater extraction of gravel and sand aggregates to the reservoir conditions

The article presents basic technical and economic indicators (productivity, costs) of gravel and sand aggregate extraction for the most commonly used types of dredgers and four different deposits. The operational data were collected from aggregate mines in Poland and Germany.

Operator’s cabin in single-bucket excavators – safety, ergonomics and comfort

Providing an operator with appropriate working conditions (thermal and acoustic comfort), easy access to all controls, and the necessary information in such a way as not to disturb their oncentration is currently of substantial importance when it comes to the designing of construction and mining machinery.

Industrial processes of raw materials fine grinding

Industrial operations of fine grinding constitute an integral part of the circuits of technological processing of many types of mineral raw materials. Depending on the required particle size composition and maximum particle size of the final product, the grinding process is carried out in the appropriate types of mills.

Aggregates from waste materials. Comprehensive management of municipal and industrial waste

The article will present – in the context of the EU raw materials policy – a way of utilizing unicipal waste in combination with mineral waste, resulting in a marketable product. The properties of the material obtained and its applicability have been shown.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij