Kruszywa wydanie nr 2/2014
Kruszywa wydanie nr 2/2014

Transport kruszyw – temat wydania. Polecamy: procesy i problemy organizacyjne wewnętrznego i zewnętrznego transportu kruszyw, energochłonność procesów wydobycia i przeróbki w kopalni surowców skalnych oraz kruszywa sztuczne z surowców mineralnych. W wydaniu raport z wydobycia surowców skalnych województwa podkarpackiego, identyfikacja stanu technicznego przenośników taśmowych oraz przegląd maszyn roboczych ciężkich.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Wydobycie kruszyw z Wisły, awans AGH, prof. Z. Kasztelewicz dołączył do Zespołu Doradczego Ministra Gospodarki

Z wizytą w ...

Możliwośći gospodarczego zastosowania ubocznych produktów spalania

EPORE Sp. z o.o. od prawie dwudziestu lat prowadzi działalność ukierunkowaną na gospodarcze wykorzystanie ubocznych produktów spalania (UPS) powstających w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Te wieloletnie prace badawcze i wdrożeniowe przyczyniły się do rozwoju obecnych w kraju sposobów zagospodarowania UPS.

Krótko i na temat

Krótko i na temat

Transport kruszyw odgrywa integralną i bardzo ważną rolę w każdym zakładzie wydobywczym. Wyróżnia się jego dwa główne rodzaje, dzieląc transport na wewnątrzzakładowy i zewnątrzzakładowy. Zapytaliśmy specjalistów branżowych o największe wyzwania i przeszkody wpływające na sektor transportowy.

Materiały

Procesy i problemy organizacyjne wewnętrznego i zewnętrznego transportu kruszyw

Zarówno transport wewnętrzny, jak i zewnętrzny stanowią podstawowe ogniwa każdego łańcucha dostaw. Łączą one ze sobą dwa skrajne bieguny przepływu towarów – od początku procesu produkcyjnego aż do dostarczenia go do klienta. O ile transport wewnątrzzakładowy dotyczy głównie produkcji i ma dosyć ograniczony zasięg, dystrybucja towarów do finalnego odbiorcy opiera się bardziej o działania czysto sprzedażowe.

Energochłonność procesów wydobycia i przeróbki w kopalni surowców skalnych

Proces produkcji kruszyw w kopalni surowców skalnych realizowany jest przez układy, w których można wyróżnić: wiercenie otworów strzałowych, kruszenie calizny za pomocą MW, załadunek urobku koparkami (ładowarkami), transport urobku, rozdrabianie wstępne oraz przeróbkę w systemach maszynowych zakładu przeróbczego. Rozwiązanie problemu opiera się na zastosowaniu jednolitego kryterium energetycznego. Analiza i identyfikacja procesów górniczych wykazują, że jest możliwe opisanie wszystkich głównych operacji technicznych z punktu widzenia zużycia energii.

Maszyny i urządzenia

Wybrane zagadnienia pracy przesiewaczy wibracyjnych z sitami dla surowców trudno przesiewalnych

Przesiewanie surowców mineralnych stwarza w warunkach przemysłowych dużo problemów, zwłaszcza jeśli materiał jest trudno przesiewalny, a proces ograniczony różnymi czynnikami, np. brakiem użycia wody czy nieodpowiednio dobranym sitem. W artykule omówiono wybrane zagadnienia pracy przesiewaczy wibracyjnych z różnymi sitami.

Krótki przegląd maszyn roboczych ciężkich stosowanych w inżynierii lądowej i budownictwie

W artykule przeprowadzono krótki wybiórczy przegląd maszyn i urządzeń stosowanych w inżynierii lądowej, budownictwie i drogownictwie. Wyszczególniono maszyny i urządzenia biorące udział w procesach towarzyszących ww. dziedzinom oraz ich zastosowanie i wykorzystanie.

Identyfi kacja stanu technicznego przenośników taśmowych

Przenośniki taśmowe mają niewątpliwie szerokie zalety, które znajdują powszechne zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym w światowym górnictwie odkrywkowym surowców skalnych – w kopalniach o dużej wydajności. W artykule wskazano na tendencje w budowie przenośników oraz tendencje wzrostu ich podstawowych parametrów.

Zestawienie

Przenośniki taśmowe w górnictwie odkrywkowym

Przenośniki taśmowe stosuje się w żwirowniach, kopalniach kruszyw i surowców mineralnych, w kopalniach podziemnych i odkrywkowych oraz innych gałęziach przemysłu do transportowania dużych ilości materiałów sypkich lub określonych ładunków, często na dużych odległościach. W niniejszym zestawieniu opisano ogólne cechy charakterystyczne dla przenośników taśmowych oraz zaprezentowano katalog maszyn i części dostępnych na rynku.

Raport

Wydobycie surowców skalnych województwa podkarpackiego

W artykule dokonano analizy rynku kruszyw naturalnych w województwie podkarpackim na przestrzeni ostatnich lat. W 2011 roku wzrost wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych osiągnął rekordową liczbę 25,9 mln Mg. Mimo wystarczających zasobów bilansowych region boryka się z wieloma przeciwnościami wynikającymi z uwarunkowań przyrodniczych oraz ograniczeń transportowych.

Kruszywa alternatywne

Kruszywa sztuczne z surowców mineralnych

W niniejszym artykule opisano występujące obecnie w Polsce kruszywa sztuczne z surowców mineralnych, jakimi są: keramzyt, perlitoporyt i wermikulitoporyt. Do kruszyw tych zalicza się także agloporyt (inaczej glinoporyt), ale ze względu na to, że jego produkcja w Polsce zakończyła się w latach 70. XX w., zostanie on pominięty.

Analizy

Przyczynek do dyskusji o sposobach minimalizacji oddziaływania robót strzałowych na zabudowania w otoczeniu

Artykuł dotyczy problematyki minimalizacji oddziaływania robót strzałowych na otoczenie kopalń odkrywkowych. Umiejętne wykorzystanie możliwości, jakie niesie postęp w dziedzinie materiałów wybuchowych i środków strzałowych, pozwala na coraz efektywniejsze prowadzenie robót. Szczególnie systemy nieelektryczne odpalania ładunków MW nie zawsze są stosowane w odpowiedni sposób i kryją w sobie jeszcze duże rezerwy do wykorzystania. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że nieumiejętne stosowanie nowej techniki może być przyczyną wzrostu zagrożenia dla otoczenia.

Rynek maszyn budowlanych w Polsce – podsumowanie zmian

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku budowlanym bezpośrednio wpływa na strukturę komplementarnego dla budownictwa rynku maszyn. Zachodzące zmiany dotyczą zarówno poziomu i struktury sprowadzanego sprzętu, jak i zyskowności firm ten sprzęt oferujących. W najbliższych latach oczekujemy wysokiego udziału rynkowego koparek i ładowarek, stabilizacji na niskim poziomie w kategorii żurawi wieżowych, a także skurczenia się rynku walców drogowych.

Kruszywa naturalne

Nowe złoże amfifi bolitu w Polsce

W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę oraz parametry złóż amfibolitu w Polsce. Według badań przeprowadzonych przez IMBiGS kruszywo to spełnia wymagania stawiane przez normy europejskie, takie jak: odpowiednia nasiąkliwość, gęstość, odporność na rozdrabnianie, ścieranie, polerowanie czy mrozoodporność.

Z życia branży

XVII Forum Górnictwa Skalnego

W dniach 20 i 21 lutego 2014 roku odbyła się kolejna edycja Forum Górnictwa Skalnego organizowana przez Wydawnictwo Mindigo, wydawcę czasopisma „Kopaliny”. Przy tej okazji na uroczystym zjeździe spotkali się również członkowie Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych. Konferencji patronowali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij