Kruszywa wydanie nr 4/2013
Kruszywa wydanie nr 4/2013

Rekultywacja terenów pokopalnianych wciąż stanowi nie lada wyzwanie dla podmiotu eksploatującego złoże. Należy jednak pamiętać, że jako nieodłączny proces związany z właściwą gospodarką surowcami skalnymi rekultywacja jest jednym z niewielu narzędzi, które współcześnie mogą wpłynąć na zmianę wizerunku branży górniczej w świadomości społeczeństwa. W wydaniu: maszyny wiertnicze w górnictwie odkrywkowym i podziemnym, wysokopopiołowe betony samozagęszczalne, metody doboru koparek wielonaczyniowych oraz adaptacja obiektów pogórniczych na cele gospodarcze.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Z wizytą w ...

Grupa DSS

Przegląd

Maszyny wiertnicze w górnictwie odkrywkowym i podziemnym

W niniejszym przeglądzie autorzy dokonali zestawienia maszyn wiertniczych wykorzystywanych w eksploatacji surowców mineralnych. Dokonanie przeglądu urządzeń w formie tabeli było niemożliwie ze względu na różne kryteria klasyfikacji. Ten sposób prezentacji w przypadku maszyn wiertniczych będzie z pewnością bardziej przystępny i logiczny.

Wywiad

Działać w celu a nie przeciw

20-lecie istnienia Polskiego Związku Producentów Kruszyw to dobry czas na podsumowanie dotychczasowej działalności, a także omówienie celów wyznaczonych na kolejne lata. Prezes Związku Aleksander Kabziński w rozmowie z Magdaleną Palion o kondycji branży i perspektywach na kolejny rok.

Materiały

Wysokopopiołowe betony samozagęszczalne

W artykule przedstawiono wyniki badań własnych betonów z mieszanek samozagęszczalnych z dużą zawartością popiołu lotnego krzemionkowego (badane do 90 dni) oraz określono wpływ zastąpienia znacznej części cementu popiołem lotnym (do 55%) na cechy reologiczne mieszanki betonowej, cechy fizykomechaniczne i trwałościowe stwardniałego betonu.

Maszyny i urządzenia

Metody doboru koparek wielonaczyniowych w zależności od występujących parametrów górniczo-geologicznych w kopalniach odkrywkowych

Poprawny dobór koparek wielonaczyniowych do występujących parametrów górniczo-geologicznych jest jednym z najważniejszych zagadnień planowania eksploatacji w odkrywkowej eksploatacji złóż. Mimo że branża górnicza bogata jest w całe typoszeregi koparek wielonaczyniowych łańcuchowych, kołowych, o budowie tradycyjnej, jak i koparek kompaktowych, wciąż nie opracowano jednolitego modelu wspomagającego projektowanie nowych kopalń pod względem doboru maszyn podstawowych urabiających.

Kombajn powierzchniowy – alternatywne podejście do eksploatacji skał zwięzłych

W związku z ograniczeniem stosowania technologii z wykorzystaniem materiałów wybuchowych na złożu Raciszyn I spółka WKG Trading Sp. z o.o. postawiła sobie za cel wyłonienie najbardziej efektywnej i ergonomicznej technologii eksploatacji skał wapiennych. Drugi artykuł z cyklu eksploatacji trawertunu w zakładzie górniczym spółki WKG Trading Sp. z o.o. charakteryzuje wykorzystanie kombajnów powierzchniowych do metod mechanicznego urabiania skał zwięzłych.

Rekultywacje

Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych

Górnictwo odkrywkowe, ze względu na swój charakter, nigdy nie było obojętne dla środowiska. Nie jest dopuszczalne, aby eksploatacja była prowadzona bezmyślnie, powodując szkody w środowisku. Taka działalność jest niezgodna z ideą zrównoważonego rozwoju. Aby temu zapobiec, każdy inwestor musi uzyskać decyzję środowiskową określającą warunki postępowania podczas prowadzenia eksploatacji.

Adaptacja obiektów pogórniczych na cele gospodarcze – porównanie typowych polskich i niemieckich rozwiązań

Artykuł przedstawia analizę porównawczą sposobów i skuteczności zagospodarowania terenów pogórniczych na przykładach stworzonej strefy gospodarczej na terenie kopalni Olkusz-Pomorzany, wchodzącej w skład ZGH Bolesław S.A. w Bukownie oraz strefy biznesowej i parku krajobrazowego w Castrop- Rauxel w Niemczech, powstałej na terenie byłej kopalni Erin. Szczególny nacisk położono na uwzględnienie czynników ekonomiczno-prawnych i społecznych. Na tle innych kierunków rekultywacji i zagospodarowania pokazano znaczenie kierunku gospodarczego.

Prawo i administracja

Rekultywacja odpadami

Konieczność uporządkowania i zagospodarowania terenu wyrobisk poeksploatacyjnych to zagadnienie nierozłącznie związane z eksploatacją surowców do produkcji kruszyw. Realizując ten obowiązek, przedsiębiorcy górniczy często stykają się jednak z licznymi problemami. Jest tak między innymi w przypadku wykorzystania odpadów do prac rekultywacyjnych. Trudności związane z takimi przedsięwzięciami spowodowane są w szczególności koniecznością stosowania przepisów kilku ustaw jednocześnie, co przedstawia autor w niniejszym artykule.

Użytkowanie górnicze Dysponowanie przez Skarb Państwa własnością złóż i przestrzenią w górotworze

Niniejszy artykuł prezentuje problematykę związaną z umowami o użytkowanie górnicze. Wobec braku aktualnie szerszych wypowiedzi doktryny na gruncie nowego prawa geologicznego i górniczego może być też przyczynkiem w doktrynie. Zawarte w artykule informacje mają także duże znaczenie dla praktyki górniczej.

Z życia branży

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice 2013”

W dniach 10-13 września odbyły się Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice 2013”.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij