Piaski stanowią jeden z najpowszechniej występujących surowców mineralnych o różnorodnym zastosowaniu, a równocześnie są składnikiem gruntów.

Polska jest krajem zasobnym w piaski różnego pochodzenia i zastosowania. Niektóre złoża, zwłaszcza te zawierające wysokiej czystości piaski kwarcowe, mają charakter wielosurowcowy, co oznacza, że pozyskiwane z nich piaski przynajmniej częściowo mogą znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. W tab. 2 podano aktualne dane o stanie ich zasobów, z wyróżnieniem poszczególnych rodzajów kopaliny.

Rozprzestrzenienie geograficzne złóż piasków jest nierównomierne. Dotyczy to nie tylko piasków tzw. przemysłowych, ale również tych pospolitych – zazwyczaj piasków budowlanych. Ich niedobory występują zwłaszcza w południowej części kraju, regionie karpackim i w Sudetach. Występowanie piasków wykazuje strefowość i związane jest głównie z zasięgiem zlodowaceń (głównie północnopolskiego i środkowopolskiego), a w południowej części kraju – z przebiegiem dużych dolin rzecznych (Wisły, Soły, Dunajca, Wisłoki, Sanu i Wisłoka oraz Odry, Nysy Kłodzkiej, Bobru i in.).

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2018, str. 32-36.