Przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcia związane z wydobyciem kruszyw (lub surowców do ich produkcji) czy też wytwarzający kruszywa z surowców odpadowych zobowiązani są do spełniania licznych wymogów wynikających z przepisów ochrony środowiska.

Spośród koniecznych do przyswojenia nowości w zakresie zmian regulacji prawnych należy wymienić nieco przemilczane przez media zmiany w procedurze prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć. Wspomniana procedura i decyzja mają kluczowe znaczenie dla możliwości podjęcia eksploatacji kruszyw (surowców do ich produkcji) czy też legalizacji nowych instalacji służących wytwarzaniu kruszyw z odpadów. Omówieniu powyższych zagadnień poświęcony jest niniejszy artykuł.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 3/2016, str. 16-21