Artykuł przedstawia uwarunkowania prawne związane z legalizacją prac rekultywacyjnych.

Prac rekultywacyjnych przeprowadzanych w celu przywrócenia wartości przyrodniczych i użytkowych obszarów objętych negatywnymi wpływami działalności związanej z wydobywaniem kopalin ze złóż. Autor omawia najważniejsze defi nicje, przepisy, decyzje i koncesje, do których – w przypadku prowadzenia rekultywacji – należy się zastosować.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 2/2015, str. 100-104