Kruszywa używane do podbudów niezwiązanych powinny spełniać szereg postawionych im wymagań, m.in. charakteryzować się odpowiednią zawartością pyłów, spełniających określone wymagania jakościowe.

Wg wymagań określonych w PN-S-06102:1997 oceny jakości pyłów dokonuje się na podstawie badania wskaźnika piaskowego wg normy BN- 64/8931-01. Norma branżowa została wycofana, jednak nadal jest przywoływana w wielu specyfi kacjach technicznych.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 4/2014, str. 68-72

Sprawdź!